Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν


ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Ἀμέσως μετά τήν γέννησή Του, ἀντιμετωπίζει ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁ Σωτῆρας μας τόν διωγμόν. Πληροφορεῖται ὁ βασιλεύς Ἡρώδης, ὅτι Μάγοι, δηλαδή ἀστρονόμοι ἀπό τήν Ἀνατολή, ἦλθαν στήν Ἰουδαία γιά νά προσκυνήσουν, ἕνα βρέφος πού γεννήθηκε ἐδῶ καί προορίζεται νά γίνη Βασιλεύς τῆς Ἰουδαίας, ὅπως ἐξήγησαν τήν ἐμφάνιση ἑνός πρωτοφανοῦς ἀστέρος. Καί ἀμέσως διέταξε νά θανατωθοῦν ὅλα τά κάτω τῶν δύο ἐτῶν ἀρσενικά παιδιά τῆς Ἰουδαίας, πιστεύοντας ὅτι κατ’ αὐτόν τόν τρόπον θά θανάτωνε καί τό νήπιο πού ἦλθαν νά προσκυνήσουν οἱ Μάγοι, σάν θεῖο πρόσωπο καί μέλλοντα βασιλέα τῶν Ἰουδαίων διά νά μήν ὑπάρξη κίνδυνος νά χάση τόν θρόνο του.
Ὁ μικρός Ἰησοῦς ἀναγκάσθηκε νά ὑποστῆ ἀπό βρέφος ἀκόμα τόν διωγμόν. Μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ μέ μήνυμα Ἀγγέλου, ὁ Ἰωσήφ, ἡ Παναγία καί τό βρέφος Ἰησοῦς, φεύγουν στήν Αἴγυπτο. Καί ἐπέστρεψαν τότε μόνον, ὅταν ἀπέθανε ὁ Ἠρώδης ὅταν ἐξέλειπε ὁ κίνδυνος. Ἔλαβαν ἐντολή ἀπό τόν Θεόν νά ἐπιστρέψουν μέ τήν πληροφορία «ὅτι τεθνήκασιν οἱ ζητοῦντες τήν ψυχήν τοῦ παιδίου», ἀπέθανε ὁ Ἠρώδης πού ζητοῦσε νά φονεύση τόν Ἰησοῦν.
Ἀλλά δέν ἄργησαν νά ἐκδηλωθοῦν ἄλλοι διωγμοί. Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι, οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων καί τί δέν ἔκαμαν γιά νά πείσουν τόν λαόν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦτο « ἀγύρτης καί λαοπλάνος», ὅτι εἶχε πνεύμα πονηρόν καί ὅτι « ἐν τῶ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τά δαιμόνια», μέχρι πού ἐζήτησαν καί ἐπέτυχαν τήν καταδίκη Του, τήν σταύρωσή Του.
Πόση παρηγορία βρίσκει σέ ὁποιαδήποτε ἐποχή ὁ Χριστιανός πού ἀντιμετωπίζει τόν φθόνο, τήν κακία, τόν διωγμό εἴτε προσωπικά εἴτε σάν λαός, ὅταν σκέπτεται ὅτι τήν ἴδια ἐχθρότητα ἀντιμετώπισεν σάν ἄνθρωπος καί ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ στόν κόσμον αὐτόν πού βασιλεύει ἡ ἀδικία.
Ἀλλά τί κατόρθωσαν ὅσοι κατεδίωξαν τόν Χριστόν καί στήν συνέχεια τήν Ἐκκλησία; Τόν ἥλιο δέν μπορεῖ κανένας νά τόν κατεβάση οὔτε νά τόν σκοτίση. Στούς εἴκοσι αἰῶνες πού πέρασαν δέν εἴδαμε οὔτε μιά φορά νά νικήσουν οἱ ἐχθροί τῆς Πίστεως μας. Οἱ Ἐβραῖοι, οἱ εἰδωλολάτρες μετά τόν Ἡρώδη συνέχισαν τόν πόλεμον. Ἔνδεκα ἑκατομμύρια Ἅγιοι μαρτύρησαν στούς μεγάλους ἐκείνους διωγμούς. Τί ἐπέτυχαν; Ἡ Ἐκκλησία ἐθριάμβευσεν. Ρίχνει μιά ματιά στήν ἱστορία ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί ἐρωτᾶ. « Πόσοι ἐπολέμησαν τήν Ἐκκλησία; Πού εἶναι ὅσοι τήν ἐπολέμησαν; Ὅλοι ξεχάστηκαν, λέγει, ὅλοι χάθηκαν αὐτή δέ ὑπέρ τόν ἥλιον λάμπει».
Πάντοτε θά ὑπάρχουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις, οἱ σατανοκίνητοι ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ὅσον ὑπάρχουν οἱ ἐχθροί τόσον περισσότερο ἀποδεικνύεται ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας. Διότι, αὐτοί ὡς ὁ Ἡρώδης θά ἐκλείψουν ἡ δέ Ἐκκλησία θά δοξάζεται εἰς τούς αἰῶνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου