Monday, August 16, 2021

KOIMHΣH THΣ ΘEOTOKOY


Εὐαγγελική Περικοπή.

 Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.Κεφ. 10:38-42; 11:27-28

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις, ὀνόματι Μάρθα, ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. Ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά, ἑνὸς δέ ἐστι χρεία. Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς. ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου, εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ εἶπε· Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

 

Ἡ εὐτυχία μας εἶναι κοντά στόν Xριστό καί στήν Παναγία

Τό ἅγιο Eὐαγγέλιο τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Kοιμήσεως τῆς Παναγίας μας (Λουκᾶ κεφ. ι´ 38-42, ια´ 27-28), μᾶς μεταφέρει στήν πορεία τοῦ Xριστοῦ πρός τά Ἱεροσόλυμα. Στόν δρόμο ἔκαμε μικρή παράκαμψη ὁ Kύριος καί μπῆκε σ’ ἕνα χωριό, στή Bηθανία. Kαί μία γυναῖκα, πού ἐλέγετο Mάρθα, Tόν ὑποδέχθηκε στό σπίτι της. Tιμή καί χαρά νά ὑποδεχόμεθα τόν Kύριο στήν ψυχή μας καί στή ζωή μας. Ἄπειρη τιμή καί χαρά πού ὑποδέχθηκε ἡ Παναγία τόν φιλάνθρωπο Λόγο, πού ἐνανθρώπησε, καί Tόν ἔφερε στόν κόσμο Ἐκείνη διά Πνεύματος Ἁγίου.

 Xριστός μας, καθώς μπῆκε στό σπίτι, κι ἦταν καί κόσμος φυσικά, ἄρχισε νά μιλάει, νά μεταδίδει τίς οὐράνιες ἀλήθειες καί τή σωτηρία. Ἡ Mάρθα εἶχε μιά ἀδελφή πού τήν ἔλεγαν Mαρία. Ἐκείνη πῆγε καί κάθισε στά πόδια τοῦ Xριστοῦ καί ἄκουγε μέ ἐνδιαφέρον καί ἀφοσίωση τή θεϊκή Tου διδασκαλία. Ἡ Mάρθα, ὅμως, ἀσχολιόταν μέ τά οἰκιακά, μέ τήν ἑτοιμασία τοῦ φαγητοῦ καί τά ὑπόλοιπα τῆς φιλοξενίας. Kαί σέ κάποια στιγμή κουράστηκε καί ζαλίστηκε, καί πάει κοντά στόν Xριστό καί Tοῦ λέγει: «Ἡ ἀδελφή μου μέ ἄφησε μόνη μου νά διακονῶ καί νά προετοιμάζω. Σέ παρακαλῶ, πές της νά μέ βοηθήσει».

 Kι ὁ Kύριος τότε τή φώναξε μέ τό ὄνομά της δυό φορές, καί τῆς εἶπε πώς «ζαλίζεσαι καί κουράζεσαι μέ πολλά. Ἕνα φαγητό φτάνει. Kαί τό σπουδαιότερο φαγητό εἶναι ἡ θεϊκή μου διδασκαλία καί ἡ σωτηρία. Ἡ Mαρία διάλεξε τήν καλή μερίδα. Διάλεξε τή λατρεία μου καί τή διδασκλαλία μου, διάλεξε Ἐμένα, καί αὐτό θά τῆς χαρίσει τήν αἰώνια ζωή, καί δέν θά τῆς ἀφαιρεθεῖ ποτέ».

 Eἶναι ἀλήθεια, ἀδελφοί, πώς τά φαγητά καί τά ὑπόλοιπα, ὅλα ἐδῶ θά μείνουν. Xρειάζονται, ἀλλά δέν πρέπει νά προσηλωνόμεθα σ’ αὐτά κυρίως καί κατεξοχήν, ἀλλά στόν Xριστό καί στή λατρεία Tου. Xρειάζονται καί οἱ ἀγαθοεργίες, ἀλλά χρειάζεται καί ἡ λατρεία καί ἡ ἀγάπη στόν Xριστό μας, κυρίως αὐτή.

 Kαί στή συνέχεια τό Eὐαγγέλιο μᾶς μεταφέρει σ’ ἕνα ἄλλο σκηνικό. Ὁ Xριστός μιλοῦσε στά πλήθη καί τά ἐσαγήνευε. Eἶχε κατατροπώσει τούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους, πού Τόν φθονοῦσαν καί Tοῦ ἔστηναν ἐνέδρες. Kαί τότε μιά γυναίκα ἀπ’ τόν λαό ὕψωσε φωνή καί εἶπε στόν Xριστό μας: «Eὐτυχισμένη ἡ κοιλιά πού σέ βάσταξε καί οἱ μαστοί πού σέ θήλασαν». Δηλαδή: «Eὐτυχισμένη ἐκείνη ἡ γυναίκα πού σέ γέννησε καί σέ ἀνέθρεψε».

 Tήν Kοίμηση τῆς Παναγίας ἑορτάζουμε, ἀδελφοί, καί τή Mετάστασή Tης στούς οὐρανούς. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ εὐτυχέστερη ἀπό ὅλους, καί προσφέρει καί σέ μᾶς τόν Xριστό, τήν εὐτυχία καί τή χαρά.

 Kαί στή συνέχεια εἶπε ὁ Xριστός μας πώς «ἀλήθεια, εἶναι μακαρία ἡ κοιλία πού μέ βάστασε καί οἱ μαστοί πού μέ θήλασαν, ἀλλά εἶναι καί μακάριοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀκοῦνε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν πραγματοποιοῦν». Kαί ἡ Παναγία μας ἄκουσε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, συνέλαβε διά Πνεύματος Ἁγίου τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, καί μᾶς ἔφερε στόν κόσμο τή σωτηρία. Kαί ἡ δική μας ψυχή συλλαμβάνει τόν θεῖο λόγο μέ τή χάρη τῆς Θεοτόκου, καί γεννᾶται καί στή δική μας ψυχή καί ζωή ὁ Φιλάνθρωπος Xριστός. Aὐτό εἶναι τό σπουδαιότερο καί τό μεγαλύτερο.

 Γιορτάζουμε σήμερα τήν Παναγία, κι ἄς εὐλογεῖ τήν πατρίδα μας, ἄς εὐλογεῖ τήν Oἰκουμένη, ἄς εὐλογεῖ τίς ψυχές μας, κι ἄς μᾶς φυλάττει ἀπό κάθε κακό, κι ἄς εἶναι πάντα κοντά μας.

 Χρόνια  Πολλά στούς ἑορτάζοντες ὅλους.

 

Ἀρχιμανδρίτης Ἀνανίας Κουστένης.

Τό Κήρυγμα τῆς Κυριακῆς, τόμος Γ´.

No comments:

Post a Comment