Thursday, January 29, 2015

Ουράνιο Προσκύνημα

Ευχαριστώ το Θεό,
που
 όταν φτάνω στο γκρεμό,
μου δίνει μια σπρωξιά πιο δυνατή,
όχι να πέσω,
μα να πετάξω.

Με τρομάζει το χτύπημα
- ενώ θα περίμενα χάδι-
μα με σώζει η εκτόξευση
στο άπειρο της αγάπης Του.
Στην αρχή ζαλίζει,
μα μετά φωτίζει.

Αρχικά φωνάζω διαμαρτυρόμενος,
μα αργότερα προσκυνώ
σωζόμενος.

Και δεν υπάρχει ωραιότερη αίσθηση
απ’ την προσκύνηση
ενώ πετάς ψηλά,
και δεν βρίσκεις χώμα ν’ ακουμπήσεις,
μα μόνο αέρα δόξας,
φως ανάστασης,
κενό Παρουσίας.

Ζαλίζομαι που το ξαναθυμάμαι.
π. Ανδρέας Κονάνος

 Πηγή:Ἐδῶ

Sunday, January 25, 2015

Το Τάμα του Έθνους

Εὔξασθε, καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν» (Ψάλμ. 75, 12)

  Ὁ ἀείμνηστος Γέρος τοῦ Μωριά Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί ἄλλοι ἀγωνιστές τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ ΄21 ἔταξαν στό Σωτήρα Χριστό ὄταν ἐλευθερωθεῖ ἡ Πατρίδα νά τοῦ κτίσουν στήν πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους περικαλῆ Ναό σέ ἐκδήλωση εὐγνωμοσύνης. Αὐτό ἀποφασίστηκε μέ τό ὀμόφωνο Η΄ψήφισμα τῆς Δ΄Ἐθνοσυνελεύσεως στό Ἄργος. Τό ψήφισμα αὐτό ὑπέγραψε καί «ὁ Ἅγιος » τῆς πολιτικής καί ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης  Ἰωάννης Καποδίστριας.
Πέρασαν ὄμως, δυστυχώς, 185 χρόνια ἀπό τότε καί τό τάμα μένει ἀνεκπλήρωτο τῆ στιγμή πού συζητείται νά κτιστεί μουσουλμάνικο τζαμί στήν Ἀθήνα μέ χρήματα τοῦ Ἑληνικοῦ λαού. Τί κρίμα! Ὁ Κύριος νά μάς ἐλεήση! Οἱ Σάμιοι, πρός τιμήν τους, μετά τήν ἀποτίναξη τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ ἔκτισαν  στό Πυθαγόριον περικαλή ναό τῆς Θ. Μεταμορφώσεως μέ πλάκα στήν ὁποία ἀναγράφεται «6 Αὐγούστου Χριστός Σάμον ἔσωσεν».
Νά προσευχόμαστε νά φωτίσει ὁ Θεός τοῦς ὑπευθύνους τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας νά μήν ἀργήσουν ἀκόμη περισότερο νά πράξουν τό καθήκον τους ἀπέναντι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Ὁποίον ὀφείλουμεν τήν ὕπαρξη μας ὡς Ἑλληνικό Ὁρθόδοξο Ἔθνος.
 Γιά τό θέμα αὐτό πού πρέπει νά καίει κάθε Ὁρθόδοξο Ἑλληνα μπορεί ὅποιος θέλει νά ἀπευθυνθῆ στό κ. Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλο Πρόεδρο τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α.(Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καί Πνευματικῶν Ἀξιῶν) Μουσῶν14, 15452 Ψυχικόν , Ἀθήνα τηλέφωνον:210 32 54 321 e-mal: fot_gram@otenet.gr καί ἱστοσελίδα : www.fotgrammi.gr
Μέ τιμή καί ἀγάπη

           Ἐν Οὐελλινγκτώνι τῇ 14 Ἰανουαρίου 2015
 
 † ὁ Νέας Ζηλανδίας Ἀμφιλόχιος

Saturday, January 17, 2015

Τό μεγάλο θαύμα που δέν ἀντέχουμεν

«Όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξις»
            Άπρίλιος  τού 1985.  Έδώ καί πέντε περίπου μήνες ή μικρή Όλγα, δέκα χρονών, μέ τεράτωμα στόν έγκέφαλον ύφίσταται μιά διαδικασία άκτινοβολιών, προκειμένου νά συρρακνωθή ό μή χειρουγήσιμος όγκος, πού τόν τελευταίον καιρόν τήν ταλαιπωρεί μέ άνυπόφορους πόνους καί έντονες ζαλάδες.
            Οί γονείς της, δύο άπλοί άνθρωποι άπό τήν Άθήνα.  Οί  ίατροί στήν Έλλάδα άπό τήν άρχήν φανέρωσαν τήν δυσκολίαν τού προβλήματος.  Έλπίδα τελευταία, ό Θεός κυρίως καί λίγο ΄Άμερική.”  Ένας συγγενής τους άπό τήν Βοστώνην, μεγαλόκαρδος τούς προσκαλεί.  Έκεί, τούς είπε, ύπάρχει τό καλύτερο νοσοκομείον παίδων στόν κόσμον.  Μαζεύουν τά άναγκαία,  καί άμέσως οί άνθρωποι φτάνουν στόν τόπον τών τελευταίων έλπίδων τους.
            Ή ίστορία τους γεμάτη ταλαιπωρία καί έσωτερικήν έντασιν.  Πώς έπιτρέπει ό Θεός άδικίες; Σέ έπτά χρόνια γάμου δέν μπόρεσαν νά άποκτήσουν παιδί.  Άνθρωποι άπλοί, χωρίς γνώση καί ίδιαίτερη ζωή πίστεως.   Ένώ έσβησαν οί έλπίδες τους, τούς χαρίζει ό Θεός ένα κοριτσάκι.  Τόν δοξάζουν διά τό δώρον καί περιστρέφουν τήν ζωήν τους γύρω άπό αύτό.  Γίνεται δέκα χρονών, είναι τό μονάκριβο, καί άρχίζει νά έμφανίζει παράξενα συμπτώματα, έντονους πονοκεφάλους, παραμένουσα δυσφορία. Άρχίζουν οί έξετάσεις καί καταλήγουν στήν διάγνωσιν πού μόλις τήν άκούς σού κόβονται τά πόδια, σού σπάει τό κεφάλι, σού κομμαατιάζεται ή ψυχή, σού ξεσχίζεται ή καρδιά.
            Μέ αύτό τό δράμα συνοδό, παρατάνε τές δουλειές τους καί φτάνουν όλοι μαζύ στήν Άμερικήν, χωρίς νά γνωρίζουν πότε, πώς καί άν όλοι θά γυρίσουν πίσω.  Τούς  συντροφεύει όμώς καί άπλή, αύθεντική, δυνατή πίστη.  Έδώ καί ένάμισυ χρόνον έπεσαν στά χέρια τους κάτι κασέτες μέ κηρύγματα πού τούς άλλαξαν  έντελώς τήν προοπτικήν.  Τούς πλημμύρισαν μέ πίστιν.  Πίστις πού βγαίνει άπό μέσα.  Καί ή άπάντησις τού Θεού; Όταν δέν πήγαιναν στήν Έκκλησίαν, ή γέννησις τής Όλγας.  Μόλις στράφηκαν σέ αύτήν, ό καρκίνος!  Γιατί τό κάνει αύτό ό Θεός; Γιατί έκφράζεται όπως δέν θά θέλαμεν κανένας καί καθόλου; Μήπως τελικά πιστεύομεν σέ Θεόν πού ύπάρχει καί άγνοούμεν τόν Θεόν τής άληθείας, πού πρέπει νά άνακαλύψουμεν, όπως Αύτός είναι καί όχι όπως ήμείς Τον θέλομεν;

Saturday, January 3, 2015

Αυτοκυριαρχία. Του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.

Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κυριαρχούν στην καρδιά τους, ακόμα λιγότερο μπορούν να κυριαρχούν στη γλώσσα τους.

Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν τάξη στην ζωή τους, ακόμα λιγότερο μπορούν να βάλουν τάξη στο κράτος.


Οι άνθρωποι που δεν μπορούν αν δουν κόσμο μέσα τους, ακόμα λιγότερο μπορούν να δουν τον εαυτό τους στον κόσμο.


Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να συμμετέχουν στον πόνο του άλλου, ακόμα λιγότερο μπορούν να συμμετέχουν στη χαρά του άλλου.


Κράτα όλα τα πράγματα στην κατάλληλη απόσταση, μόνο την ψυχή σου πλησίασε όσο περισσότερο στον Θεό.

Εάν χύσεις νερό στην φωτιά, δεν θα έχεις ούτε νερό ούτε φωτιά.


Εάν επιθυμήσεις το ξένο, θα μισήσεις το δικό σου και θα χάσεις και τα δυο.


Εάν πλησιάσεις την υπηρέτρια όσο και την γυναίκα σου, δεν θα έχεις ούτε υπηρέτρια ούτε γυναίκα.


Εάν πίνεις συχνά στην υγεία του άλλου, θα χάσεις τη δική σου.


Εάν ασταμάτητα μετράς χρήματα του άλλου, όλο και λιγότερο θα έχεις δικά σου.


Εάν ασταμάτητα μετράς τις αμαρτίας του άλλου, οι δικές σου θα αυξάνονται!


πηγή: www.pentapostagma.gr


Η τσιγγουνιά και η απληστία είναι το πιο καταστροφικό πάθος.

Τρεις άνθρωποι, ενώ βάδιζαν στο δρόμο, βρήκαν ένα θησαυρό κι αποφάσισαν να τον καρπωθούν. Τον μετέφεραν σ’ άλλο μέρος κι έστειλαν τον ένα απ’ αυτούς στην πόλη για να αγοράσει κρασί και να το γλεντήσουν. Οι δύο που έμειναν συμφώνησαν να τον σκοτώσουν, ώστε ο πλούτος να μείνει σ’ αυτούς. Εκείνος όμως, αφού αγόρασε το κρασί, πήγε σ’ ένα φαρμακείο κι αγόρασε δηλητήριο για να δώσει στους άλλους δύο το δηλητηριασμένο κρασί, ώστε να κρατήσει μόνο για τον εαυτό του το θησαυρό. Και να τί έγινε. Ο ένας ήρθε από την πόλη με το κρασί. Οι άλλοι δύο τον σκότωσαν κι άρχισαν να πίνουν το κρασί. Δηλητηριάστηκαν κι έτσι απολέσθηκαν τρεις ψυχές.
Η τσιγγουνιά και η απληστία είναι το πιο καταστροφικό πάθος. Είναι η αμαρτία του Ιούδα. Πρέπει να έχουμε συμπάθεια και να είμαστε ελεήμονες.

Η ευσπλαχνία είναι μεγάλη αρετή. Ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων θεωρούσε χαμένη την ημέρα που δεν έκαμε ελεημοσύνη στον πλησίον. Οι ενάρετοι άνθρωποι ψάχνουν ευκαιρία για να βοηθήσουν κάποιον. Η Παναγία ιδιαιτέρως χαίρεται όταν οι χριστιανοί κάνουν ελεημοσύνη στον πλησίον, και οργίζεται με τους σκληροκάρδιους και άσπλαχνους ανθρώπους.