Saturday, August 20, 2011

Περί μνημοσύνων

Τελευταα τείνει ν πικρατήσει µι συνήθεια σοπεδώσεως τς Παραδόσεως. τσι εθισται ρισµένοι πό τούς πιστούς µας κατ τ µνηµόσυνα τν κεκοιµηµένων τους ν µν προσκοµίζουν στ να κόλλυβα, λλ ντ ατν κουλουράκια, πίτες κα διάφορα γλυκίσµατα. ντ το ζυµωτο προσφόρου ν προσκοµίζουν τοιµα βιοµηχανοποιηµένα πρόσφορα. ντ το προσφεροµένου κόκκινου ονου ν προσκοµίζουν λευκ ονο. ντ τς πατερικς φιλανθρωπίας ν µφανίζεται µι τάση πιδείξεως κα δωρες πρς σωµατεα κα δρύµατα χι µ σκοπ τ χριστιανικ βοήθεια.

Στν δια σειρ τείνουν ν ξεχασθον κα πολλς λλες κόµα παραδοσιακς συνήθειες, πως: Συνεχες µνηµονεύσεις τν κεκοιµηµένων κατ τς Θ. Λειτουργίες. Ψυχωφέλιµες πισκέψεις στ κοιµητήρια φ’ νς µν γι τ φιλοσόφηση το µυστηρίου το θανάτου κα φ’ τέρου γι τν κοινωνία µετ τν κεκοιµηµένων µας. Προσφορ τν προσφόρων καθ’ λην τν διάρκεια το κκλησιαστικο τους κα διαιτέρως κατ τ ψυχοσάββατα. Δωρες κα φιλανθρωπίες στ κκλησιαστικ καθιδρύµατα κα τέλος τακτικ τέλεση θ. Λειτουργιν, Τρισαγίων κα προσευχν.

Συνηθίζεται σήµερα τ κόλλυβο ν νατίθεται στ γραφεα µνηµοσύνων κι ο συγγενες ν φησυχάζουν τι κτελον τ χρέος πρς τν κεκοιµηµένο τους. Ο ναοί, ταν τελονται µνηµόσυνα, τείνουν ν µοιάσουν µ νθόκηπους. πάρχει µι συνήθεια Δυτικς προελεύσεως ν ραιοποιεται θάνατος µ ποιοδήποτε τρόπο ν περν παρατήρητος π τος ζωντανος νθρώπους. συνήθεια ατ τν µεγάλων στολισµν πρέπει ν περικοπε κα ν πικρατήσει τ πατερικ µέτρο. Εδικώτερα χρειάζεται µι πιστροφ στν παράδοση πο συνίσταται στ γνώση τν τελουµένων κατ τ µνηµόσυνα καθς κα στν φέλεια πο πρέπει κι πιβάλλεται ν κοµίζουν πρωτίστως ο µν κεκοιµηµένοι µας πό ατά, δευτερευόντως δ κα ο πιτελοντες ατά.

Στ παραπάνω πρέπει ν τονίσουµε κα τ σηµασία τς συµµετοχς τν συγγενν τν κεκοιµηµενων στ Θ. Εχαριστία, ποία συνδέεται ρρηκτα µ τ µυστήριο τς µετανοίας. Δυστυχς, συνηθίζεται σήµερα πολλο πό τούς πιστούς µας, ταν πρόκειται ν τελέσουν τ µνηµόσυνο συγγενν τους, ν µν προσέρχονται πό νωρς στ ναό, που τελεται τ µνηµόσυνο λλ ν παρίστανται τν τελευταία στιγµ πο θ διαβαστε τ δικό τους µνηµόσυνο. Μ ατ τν τρόπο παραβλέπεται νας βασικς παράγοντας πο ρίζει, τι τέλεση το µνηµοσύνου συνδέεται ρρηκτα µ τν προσφορ τς ναιµάκτου Εχαριστίας πρ ναπαύσεως τν κεκοιµηµένων. Ατ πάλι χει σν προϋπόθεση τι τ µνηµόσυνο πρέπει ν συνδυάζεται µ προσευχ κα προετοιµασία, γι τν κοινωνία το Ποτηρίου, µέσα στ ποο συνευρίσκεται ληθιν κοινωνία τν ζώντων κα τν κεκοιµηµένων ν νόµατι το ν Τριάδι Θεο µας.

ταν λοιπν χουµε µνηµόσυνο, φείλουµε κυρίως γι τν κεκοιµηµένο µας ν βρισκόµαστε πό νωρς στ ναό, ν προσευχόµαστε πρ ναπαύσεώς του καθ’ λη τ διάρκεια το µυστήριου τς Θείας Εχαριστίας κα πωσδήποτε ν συµµετέχουµε σ’ ατό.

κόµη κα ο φίλοι κα γενικώτερα ο προσκεκληµένοι στ µνηµόσυνα φείλουν ν καταθέσουν ς προσφορ τν προσευχή τους, γι τν νάπαυση το κεκοιµηµένου φίλου τους. Σήµερα συνηθίζουν πολλο ν περιµένουν ξω πό τό ναό, µέχρι ν φθάσει ρα ν’ ρχίσει κολουθία το µνηµοσύνου. ταν δ ρχίσει τ µνηµόσυνο παρατηρεται νας στιγµιαος συνωστισµός, ποις θ πρωτοβρεθε πι κοντ στ κόλλυβο κα διαιτέρως πι κοντ στ συγγενικ πρόσωπα το κεκοιµηµένου, γι ν δείξει τι εναι συνεπς σ’ ατν τν κδήλωση συµπαθείας, πως εθισται τελευταίως ν ποκαλεται τ µνηµόσυνο. µως τ µνηµόσυνο χει ς σκοπ τελέσεως του τν προσφορ τς προσευχς γι τν νάπαυση το κεκοιµηµένου.

να κόµη στοιχεο πο πολλς φορς τείνει ν γίνει συνήθεια ες βάρος τς φελείας τν µνηµοσύνων, εναι κα ο ναξίως προσερχόµενοι στ χραντα µυστήρια. Πολλο κ τν συγγενν το κεκοιµηµένου συµµετέχουν στ χραντα µυστήρια µόνο γι τ θεαθναι κα γι «τ µάτια το κόσµου». Τ συνήθεια ατ τ στηλιτεύουν πολλο πό τούς γίους Πατέρες τς κκλησίας µας κα πάρχουν κα ερο κανόνες πο παγορεύουν τν χωρς προετοιµασία Θεία Μετάληψη.

Fr Panteleimon Bouzounis

No comments:

Post a Comment