Monday, November 19, 2018

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου περί γάμου


Γιατί περιεργάζεσαι ξένα κάλλη; Γιατί περιεργάζεσαι ἐρωτικὰ πρόσωπο ποῦ δὲν εἶναι δικό σου; Γιατί ὁδηγεῖσαι πρὸς τὸ γκρεμό; Γιατί βάζεις τὸν ἑαυτό σου μέσα σὲ δίχτυα αἰχμαλωσίας;
Ἀπόλαυσε τ’ ἀγαθά του γάμου καὶ ὅτι σου προσφέρει ἡ νόμιμη καὶ εὐλογημένη σχέση, καὶ ἀσφαλίσου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τῆς ξένης ἀπόλαυσης.
Ὅπου ὑπάρχει συζυγικὴ ἀγάπη, ὑπάρχει ἕνα ἀπὸ τὰ’ ἀξιομακάριστα πράγματα στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἀγάπη, συνυπάρχει κάθε πλοῦτος, κάθε εὐτυχία. Ὅπως ἐπίσης, ὅταν αὐτὴ δὲν ὑπάρχει, τίποτε δὲν ὠφελοῦν ὅλα τα ἄλλα, ἀλλὰ ὅλα ἀνατρέπονται καὶ εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἀηδία καὶ σύγχυση.
Ὅταν κανεὶς πληγωθεῖ ἀπὸ τὸν πόθο τῆς ἀγάπης δὲ βλέπει καμιὰ ἀπὸ τὶς δυσκολίες, ἀλλὰ ἐκεῖνα ποὺ εἶναι γεμάτα κινδύνους καὶ πολλὲς ταλαιπωρίες, ὅλα τα ὑποφέρει εὔκολα ἐπειδὴ ἀποβλέπει μόνο σὲ ἕνα, δηλαδὴ νὰ ἱκανοποιήσει τὸν πόθο του.
Ἡ μὲν γυναῖκες νὰ δείχνουν τόση φιλοστοργία καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄντρα τους, ὥστε νὰ μὴν προτιμοῦν τίποτε ἄλλο περισσότερο ἀπὸ αὐτόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σωτηρία του.
Οἱ δὲ ἄντρες νὰ ἔχουν τόσο μεγάλη ἀγάπη πρὸς τὴ γυναίκα τους, ὥστε νὰ κάνουν τὰ πάντα σὰν νὰ ἔχουν οἱ δυό τους μία ψυχὴ καὶ νὰ εἶναι ἕνα σῶμα.

Δόθηκε βέβαια καὶ μὲ σκοπὸ τὴν τεκνοποιία ὁ γάμος, πολὺ περισσότερο ὅμως δόθηκε γιὰ νὰ σβήσει τὴ φλόγα τῆς ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας, ποὺ εἶναι μέσα στὴν ἀνθρώπινη φύση. Καὶ μάρτυρας εἶναι ὁ ἀπόστολος Παῦλος ποῦ λέγει: «γιὰ τὶς σαρκικές σας ἀνάγκες ἃς ἔχει ὁ καθένας τὴ γυναίκα του», ἐνῶ δὲν εἶπε ἃς ἔχει τὴ γυναίκα του γιὰ τὴν τεκνοποιία! Καὶ συνεχίζει νὰ παραγγέλλει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Καὶ πάλι νὰ ἔχετε συζυγικὲς σχέσεις», ὄχι γιὰ νὰ ἀποκτήσετε πολλὰ παιδιά, ἀλλὰ γιατί; « Γιὰ νὰ μὴ σᾶς πειράζει καὶ σᾶς παρακινεῖ σὲ ἐξωσυζυγικὲς σχέσεις ὁ σατανᾶς».
Στὴν ἀρχὴ λοιπὸν , ὅπως εἶπα, εἶχε αὐτοὺς τοῦ δύο σκοποὺς ὁ γάμος, τὴν τεκνοποιία καὶ τὴν ἱκανοποίηση τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας, ὕστερα ὅμως , ὅταν γέμισε ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ ἡ γῆ καὶ ἡ θάλασσα καὶ ὁλόκληρη ἡ οἰκουμένη, ἀπομένει ἕνας μόνο σκοπός, ἡ ἐξουδετέρωση τῆς ἀκολασίας καὶ τῆς ἀσελγείας, μέσα σ’ ἕνα χῶρο ὅπου ὑπάρχει ἁγιότητα καὶ σεμνότητα.
Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐπιβουλεύονται τὸν ἀληθινὰ τίμιο γάμο, καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος τοὺς ἀποστρέφεται, ἐπειδὴ ἀντιμάχονται τὴν ὑγιαίνουσα διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ γάμο, ὅπου κατοικεῖ ὁ Νυμφίος Χριστός.
Ἔχεις γυναίκα, ἔχεις παιδιά, ἔχεις οἰκογένεια, μπορεῖ ἄλλη ἡδονὴ νὰ ἐξισωθεῖ μὲ αὐτή; Γιατί πές μου, ὑπάρχει τίποτε γλυκύτερο ἀπὸ τὰ παιδιά; Ὑπάρχει τίποτε γλυκύτερο ἀπὸ τὴ γυναίκα , γιὰ ἐκεῖνον ποῦ θέλει νὰ ζεῖ μέσα στὴν ἀγάπη;
Δὲν ὑπάρχει τίποτε, τίποτε πολυτιμότερο ἀπὸ τὸ ν’ ἀγαπιέται πολὺ ὁ ἄντρας ἀπὸ τὴ γυναίκα του καὶ ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸν ἄντρα της.
Μὴν κατηγορεῖς τὸ γάμο, οὔτε νὰ νομίζεις ὅτι εἶναι ἐμπόδιο στὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀρετή, τὸ νὰ ἔχεις γυναίκα, νὰ ἀνατρέφεις παιδιά, νὰ διευθύνεις οἰκογένεια καὶ νὰ ἀσκεῖς ἐπάγγελμα.
Ἂν μερικοὶ ἐμποδίστηκαν ἀπὸ τὸ γάμο καὶ δὲν τηροῦν τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, ἃς προσέξουν καὶ θὰ δοῦν ὅτι δὲν εἶναι ἐμπόδιο ὁ γάμος, ἀλλὰ ἡ προαίρεσή τους, ποὺ μεταχειρίστηκαν κακῶς τὸ γάμο. Γιατί οὔτε τὸ κρασὶ προκαλεῖ τὴ μέθη, ἀλλὰ ἡ κακὴ προαίρεση καὶ ἡ χρήση τοῦ πέρα ἀπὸ τὸ μέτρο.
Χρησιμοποίησε τὸ γάμο σύμφωνα μὲ τὸ μέτρο καὶ θὰ εἶσαι πρῶτος στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Δὲν εἶναι ἡ περιουσία ποὺ φέρνει τὸν πλοῦτο στοὺς συζύγους, ἀλλὰ ἡ μεταξύ τους ἀγάπη.
Ὁ γάμος εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, ἡ ρίζα τῆς ὑπάρξεώς μας.
Δὲν ἐμποδίζω τὸ γάμο οὔτε ἐμποδίζω νὰ διασκεδάζετε, ἀλλὰ θέλω αὐτὰ νὰ γίνονται μὲ σεμνότητα καὶ νὰ μὴ συνοδεύονται ἀπὸ ἁμαρτωλὲς καὶ βρώμικες πράξεις.
Αὐτὸ εἶναι πραγματικὴ οἰκογενειακὴ ζωή, αὐτὸ εἶναι ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος, αὐτὴ ἡ μεγαλύτερη περιουσία, ὅταν δηλαδή, ὁ ἄντρας δὲν συγκρούεται μὲ τὴ γυναίκα του, ἀλλὰ εἶναι ἑνωμένοι σὰν ἕνα σῶμα.
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου περί γάμου

No comments:

Post a Comment