Friday, June 8, 2012

Iσορροπημένη διατροφή.Υγεία για όλους.


Ζωής Ριζοκώστα Ἰ­α­τροῦ
     Ὁ σύγ­χρο­νος ἄν­θρω­πος, λό­γῳ τοῦ τρό­που ζω­ῆς, δὲν γνω­ρί­ζει ἢ γνω­ρί­ζει ἐ­λά­χι­στα γι­ὰ τὴ δι­α­τρο­φή του. Ἐ­νῶ ὑ­πάρ­χει ὑ­πε­ρα­φθο­νί­α τρο­φί­μων, ἡ δι­α­τρο­φή μας θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ χα­ρα­κτη­ρι­στεῖ ἀ­νε­παρ­κής.
     Ἡ πο­λύ­ω­ρη ἐρ­γα­σί­α δὲν ἀ­φή­νει νὰ συγ­κεν­τρω­θεῖ ἡ οἰ­κο­γέ­νει­α ὅ­λη στὸ τρα­πέ­ζι, νὰ συ­ζη­τή­σουν οἱ γο­νεῖς μὲ τὰ παι­δι­ά, νὰ τὰ ἰ­δοῦν, νὰ τὰ ἀ­κού­σουν, νὰ τὰ χα­ροῦν. Νὰ μά­θουν νὰ τρῶ­νε τὴ με­σο­γει­α­κὴ δι­α­τρο­φὴ καὶ αὐ­τά.
     Ὁ δυ­τι­κὸς τρό­πος δι­α­τρο­φῆς ποὺ υἱ­ο­θε­τή­σα­με, εἶ­χε ὡς ἀ­πο­τέ­λε­σμα τὴν αὔ­ξη­ση τῶν καρ­δι­αγ­γει­α­κῶν νο­ση­μά­των. Και­ρὸς νὰ ἐ­πα­νέλ­θου­με στὴν δι­α­τρο­φὴ τῶν προ­γό­νων μας.
Ποι­ὸς εἶ­ναι αὐ­τός;
     1) Νὰ γνω­ρί­ζου­με ὅ­τι τρῶ­με τρί­α βα­σι­κὰ γεύ­μα­τα καὶ δὲν πα­ρα­λεί­που­με κα­νέ­να. Τρῶ­με στὸ τρα­πέ­ζι καὶ δὲν μα­σου­λᾶ­με μπρο­στὰ στὴν τη­λε­ό­ρα­ση ἢ τὸν ὑ­πο­λο­γι­στή. Δι­ό­τι θὰ φᾶ­με πε­ρισ­σό­τε­ρο, μὲ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τὴν δυ­σά­ρε­στη πα­χυ­σαρ­κί­α.

     2) Νὰ μὴ ξε­χνᾶ­με τὰ ἐν­δι­ά­με­σα μι­κρὰ γεύ­μα­τα (κο­λατ­σι­ό), δι­ό­τι δι­α­τη­ρεῖ­τε τὸ σάκ­χα­ρο σὲ φυ­σι­ο­λο­γι­κὰ ἐ­πί­πε­δα καὶ βο­η­θοῦν στὴν ὁ­μα­λὴ κα­τα­νο­μὴ τῆς ὄ­ρε­ξης, κα­τὰ τὴν δι­άρ­κει­α τῆς ἡ­μέ­ρας καὶ στὴν κα­λύ­τε­ρη δι­α­χεί­ρι­ση τοῦ σω­μα­τι­κοῦ βά­ρους. Νὰ ὑ­πάρ­χουν στὸ σπί­τι γι­α­ουρ­τά­κι­α ἢ φροῦ­τα, μι­κρὰ σάν­του­ϊτς ἢ γρα­νί­τα ἢ πα­γω­τό. Ἀ­πο­φεύ­γου­με τὰ ἀ­να­ψυ­κτι­κά, ὥ­στε κά­τι νὰ ἔ­χει τὸ παι­δί, νὰ φά­ει.
     3) Νὰ ἐ­πι­μέ­νουν οἱ γο­νεῖς, νὰ τρῶ­νε τὰ παι­δι­ὰ πρω­ϊνό, ὥ­στε νὰ μὴ πά­ρουν στὸ σχο­λεῖ­ο τὶς τυ­ρόπιτ­τες μὲ τὰ πολ­λὰ λί­πη.
     4) Προ­σπα­θῆ­στε, νὰ τρῶ­τε ποι­κι­λί­α τρο­φῶν, χορ­τα­ρι­κῶν καὶ φρού­των. Ὅ­ταν δὲν τρέ­φε­ται σω­στὰ ὁ ἄν­θρω­πος, θὰ αἰ­σθαν­θεῖ κού­ρα­ση. Βε­βαί­ως μπο­ρεῖ νὰ ὀ­φεί­λε­ται σὲ ἔλ­λει­ψη ὕ­πνου, ἄγ­χους, στε­νο­χώ­ρι­ας, κά­ποι­ας ἀ­σθέ­νει­ας καὶ φυ­σι­κά τῆς κα­κῆς δι­α­τρο­φῆς.
     Ἐ­πὶ πλέ­ον ἐ­πη­ρε­ά­ζε­ται καὶ ἡ ψυ­χο­λο­γι­κὴ κα­τά­στα­ση τοῦ ἀ­τό­μου. Ἑ­πο­μέ­νως ἂς προ­σπα­θή­σου­με, νὰ το­νώ­σου­με τὸν ὀρ­γα­νι­σμὸ μας εὔ­κο­λα καὶ φυ­σι­κά.
     Πολ­λὲς ἐ­πι­στη­μο­νι­κὲς ἔ­ρευ­νες ποὺ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν κυ­ρί­ως στὴν Ἀ­με­ρι­κή, ἀ­πέ­δει­ξαν, ὅ­τι ὁ ἕ­νας στοὺς πέν­τε ἀν­θρώ­πους αἰ­σθά­νε­ται κου­ρα­σμέ­νος καὶ προ­σέ­χον­τας τὴν δι­α­τρο­φή, βελ­τι­ώ­νε­ται ἡ κα­τά­στα­σή του. Προ­τι­μών­τας τοὺς ὑ­δα­τάν­θρα­κες (δηλ. δη­μη­τρι­α­κά, ζυ­μα­ρι­κὰ -δὲν πα­χαί­νουν σὲ μι­κρὲς πο­σό­τη­τες- ἀ­πο­ξη­ρα­μέ­να καὶ φρέ­σκα φροῦ­τα καὶ λα­χα­νι­κά), ποὺ πέ­πτον­ται στὸ στό­μα, ὁ ὀρ­γα­νι­σμὸς παίρ­νει ἀ­μέ­σως τό­νω­ση καὶ ἐ­νέρ­γει­α, δι­ό­τι παίρ­νει τὶς βι­τα­μί­νες καὶ ὅ­λα τὰ θρε­πτι­κὰ συ­στα­τι­κά.
     Παίρ­νον­τας τὶς πρω­τε­ΐ­νες, (δη­λα­δὴ ψά­ρι­α, κρέ­ας, αὐ­γά, τυ­ρὶ) τῶν ὁ­ποί­ων ἡ πέ­ψη ἀρ­χί­ζει στὸ στο­μά­χι καὶ τὰ λί­πη, τῶν ὁ­ποί­ων ἡ πέ­ψη ἀρ­χί­ζει στὸ ἔν­τε­ρο, ἐ­πι­τυγ­χά­νε­ται ἡ τό­νω­ση. Ἰ­δι­αι­τέ­ρως ἡ πρόσ­λη­ψη λι­πα­ρῶν ψα­ρι­ῶν (σαρ­δέ­λα, σο­λο­μὸς κ.ἄ) ξη­ρῶν καρ­πῶν, φυ­τι­κῶν λι­πα­ρῶν καὶ ἐ­λαι­ο­λά­δου ἐ­πη­ρε­ά­ζει τὴν ὑ­γεί­α τοῦ ἀν­θρώ­πι­νου ὀρ­γα­νι­σμοῦ, δι­ό­τι μει­ώ­νε­ται ὁ κίν­δυ­νος καρ­δι­αγ­γει­α­κῶν προ­βλη­μά­των καὶ γί­νε­ται ὁ­μα­λό­τε­ρη ἡ λει­τουρ­γί­α τοῦ ἐγ­κε­φά­λου καὶ τῆς δρά­σε­ως.
     Συμ­πλη­ρώ­νον­τας μὲ ἄ­φθο­νο νε­ρὸ ἐ­νυ­δα­τώ­νε­ται ὁ ὀρ­γα­νι­σμὸς καὶ τε­λοῦν­ται ὅ­λες οἱ λει­τουρ­γί­ες του.
Ἂς γνω­ρί­σου­με ποι­ὰ τρό­φι­μα μᾶς προ­στα­τεύ­ουν ἀ­πὸ ὁ­ρι­σμέ­νες ἀ­σθέ­νει­ες:
     1) Οἱ ἀγ­κι­νά­ρες βο­η­θοῦν στὴν πέ­ψη, προ­στα­τεύ­ουν τὴν καρ­δι­ὰ καὶ τὸ συ­κώ­τι.
     2) Ὁ ἀ­να­νὰς δυ­να­μώ­νει τὰ ὀ­στᾶ καὶ ἀ­να­κου­φί­ζει ἀ­πὸ τὸ κρύ­ω­μα.
     3) Τὰ βε­ρύ­κο­κα προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο, βο­η­θοῦν στὴν ὅ­ρα­ση καὶ προ­στα­τεύ­ουν ἀ­πὸ τὴ νό­σο τοῦ Ἀλ­τσχά­ϊ­μερ.
     4) Τὸ γι­α­ούρ­τι δυ­να­μώ­νει τὰ ὀ­στᾶ, ἐ­νι­σχύ­ει τὸ ἀ­νο­σο­ποι­η­τι­κὸ σύ­στη­μα καὶ βο­η­θᾶ στὴν πέ­ψη.
     5) Τὰ δα­μά­σκη­να ἔ­χουν ἀν­τι­γη­ραν­τι­κὲς ἰ­δι­ό­τη­τες, προ­λαμ­βά­νουν τὴν δυ­σκοι­λι­ό­τη­τα, ἐ­νι­σχύ­ουν τὴν μνή­μη καὶ προ­στα­τεύ­ουν τὴν καρ­δι­ά.
     6) Τὸ ἐ­λαι­ό­λα­δο προ­στα­τεύ­ει τὴν καρ­δι­ά, προ­λαμ­βά­νει τὸν καρ­κί­νο καὶ τὸν δι­α­βή­τη.
     7) Τὸ καρ­πού­ζι βο­η­θᾶ στὴν ἀ­πώ­λει­α βά­ρους, ἐ­λατ­τώ­νει τὴν χο­λη­στε­ρί­νη καὶ ἐ­λέγ­χει τὴν ἀρ­τη­ρι­α­κὴ πί­ε­ση.
     8)Τὰ κα­ρύ­δι­α προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο, ἐ­νι­σχύ­ουν τὴν μνή­μη, ἐ­λατ­τώ­νουν τὴν χο­λη­στε­ρί­νη καὶ προ­στα­τεύ­ουν τὴν καρ­δι­ά.
     9) Τὰ κα­ρό­τα βο­η­θοῦν στὴν ὅ­ρα­ση καὶ προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο.
    10) Τὰ κε­ρά­σι­α προ­στα­τεύ­ουν τὴν καρ­δι­ὰ καὶ προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο.
    11) Τὸ κου­νου­πί­δι προ­λαμ­βά­νει τὸν καρ­κί­νο τοῦ προ­στά­τη, τοῦ στή­θους καὶ δυ­να­μώ­νει τὰ ὀ­στᾶ.
    12) Τὸ κρεμ­μύ­δι μει­ώ­νει τὶς καρ­δι­α­κὲς προ­σβο­λές, προ­λαμ­βά­νει τὸν καρ­κί­νο καὶ σκο­τώ­νει τὰ βα­κτή­ρι­α καὶ τοὺς μύ­κη­τες.
    13) Τὰ λε­μό­νι­α προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο, προ­στα­τεύ­ουν τὴν καρ­δι­ὰ καὶ ἐ­λέγ­χουν τὴν ἀρ­τη­ρι­α­κὴ πί­ε­ση.
    14) Τὸ λά­χα­νο προ­λαμ­βά­νει τὴν δυ­σκοι­λι­ό­τη­τα, τὸν καρ­κί­νο καὶ βο­η­θᾶ στὴν κα­τα­πο­λέ­μη­ση τῶν αἱ­μορ­ρο­ϊ­δῶν.
    15) Τὸ μέ­λι ἐ­που­λώ­νει τὶς πλη­γές, βο­η­θᾶ στὴν πέ­ψη καὶ αὐ­ξά­νει τὴν ἐ­νέρ­γει­α.
    16) Τὰ μῆ­λα προ­στα­τεύ­ουν τὴν καρ­δι­ά, προ­λαμ­βά­νουν τὴν δυ­σκοι­λι­ό­τη­τα καὶ προ­στα­τεύ­ουν τὶς ἀρ­θρώ­σεις.
    17) ΟΙ μπα­νά­νες προ­στα­τεύ­ουν τὴν καρ­δι­ά, ἠ­ρε­μοῦν τὸν βή­χα, δυ­να­μώ­νουν τὰ ὀ­στᾶ καὶ ἐ­λέγ­χουν τὴν πί­ε­ση.
    18) Τὸ μπρό­κο­λο προ­λαμ­βά­νει τὸν καρ­κί­νο καὶ δυ­να­μώ­νει τὰ ὀ­στᾶ.
    19) Τὸ νε­ρὸ βο­η­θᾶ στὴν ἀ­πώ­λει­α βά­ρους, προ­λαμ­βά­νει τὸν καρ­κί­νο καὶ τὴν δη­μι­ουρ­γί­α λί­θων στὰ νε­φρά.
     20) Οἱ ντο­μά­τες προ­στα­τεύ­ουν τὸν προ­στά­τη καὶ τὴν καρ­δι­ὰ καὶ προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο.
     21) Τὰ παν­τζά­ρι­α ἐ­λέγ­χουν τὴν ἀρ­τη­ρι­α­κὴ πί­ε­ση, προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο καὶ δυ­να­μώ­νουν τὰ ὀ­στᾶ καὶ ὠ­φε­λοῦν τὸ συ­κώ­τι.
     22) Τὸ πε­πό­νι βο­η­θᾶ στὴν ὅ­ρα­ση, προ­λαμ­βά­νει τὸν καρ­κί­νο καὶ βο­η­θᾶ στὸ ἀ­νο­σο­ποι­η­τι­κὸ σύ­στη­μα.
     23) Οἱ πι­πε­ρι­ὲς βο­η­θοῦν στὸ ἀ­νο­σο­ποι­η­τι­κὸ σύ­στη­μα καὶ προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο.
     24) Τὰ πορ­το­κά­λι­α δυ­να­μώ­νουν τὴν ἀ­να­πνο­ὴ καὶ ἐ­νι­σχύ­ουν τὸ ἀ­νο­σο­ποι­η­τι­κὸ σύ­στη­μα μὲ τὴ βι­τα­μί­νη C.
     25) Τὰ ρο­δά­κι­να προ­λαμ­βά­νουν τὴν δυ­σκοι­λι­ό­τη­τα, τὸν καρ­κί­νο καὶ βο­η­θοῦν τὴν πέ­ψη.
     26) Τὸ ρύ­ζι προ­στα­τεύ­ει τὴν καρ­δι­ά, προ­λαμ­βά­νει τὸν δι­α­βή­τη, τὸν καρ­κί­νο καὶ μει­ώ­νει τὴν πι­θα­νό­τη­τα ἀ­να­κο­πῆς.
     27) Τὸ σκόρ­δο ἐ­λατ­τώ­νει τὴν χο­λη­στε­ρί­νη, ἐ­λέγ­χει τὴν ἀρ­τη­ρι­α­κὴ πί­ε­ση, προ­λαμ­βά­νει τὸν καρ­κί­νο καὶ σκο­τώ­νει τὰ μι­κρό­βι­α.
     28) Τὰ στα­φύ­λι­α βο­η­θᾶ­νε στὴν ὅ­ρα­ση, προ­λαμ­βά­νουν τὴν δη­μι­ουρ­γί­α πέ­τρας στὰ νε­φρά, προ­στα­τεύ­ουν τὴν καρ­δι­ὰ καὶ ἀ­πὸ τὸν καρ­κί­νο.
     29) Τὰ σῦκα προ­λαμ­βά­νουν τὴν ἀ­να­κο­πή, ἐ­λατ­τώ­νουν τὰ ἐ­πί­πε­δα χο­λη­στε­ρί­νης ,προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο καὶ ἐ­λέγ­χουν τὴν ἀρ­τη­ρι­α­κὴ πί­ε­ση.
     30) Τὰ φα­σό­λι­α ἐ­λατ­τώ­νουν τὴν χο­λη­στε­ρί­νη, προ­λαμ­βά­νουν τὸ καρ­κί­νο καὶ στα­θε­ρο­ποι­οῦν τὰ ἐ­πί­πε­δα σακ­χά­ρου.
     31) Οἱ φρά­ου­λες προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο, προ­στα­τεύ­ουν τὴν καρ­δι­ά, ἐ­νι­σχύ­ουν τὴν μνή­μη καὶ ἠ­ρε­μοῦν ἀ­πὸ τὸ στρές.
     32) Τὰ ψά­ρι­α προ­στα­τεύ­ουν τὴν καρ­δι­ά, ἐ­νι­σχύ­ουν τὴν μνή­μη, προ­λαμ­βά­νουν τὸν καρ­κί­νο καὶ ἐ­νι­σχύ­ουν τὸ ἀ­νο­σο­ποι­η­τι­κὸ σύ­στη­μα.
     Ἡ 16η Ὀ­κτω­βρί­ου εἶ­ναι ἡ «ἡ­μέ­ρα δι­α­τρο­φῆς» καὶ πα­ρα­τη­ροῦν οἱ ἐ­πι­στή­μο­νες, ὅ­τι τὰ Ἑλ­λη­νό­που­λα εἶ­ναι τὰ πι­ὸ πα­χύ­σαρ­κα παι­δι­ὰ τῆς Εὐ­ρώ­πης καὶ οἱ αὐ­ρι­α­νοὶ πα­χύ­σαρ­κοι ἐ­νή­λι­κες μὲ ὅ­λα τὰ προ­βλή­μα­τά τους.
     Ἄ­ρα θὰ πρέ­πει νὰ προ­σέ­χου­με ὅ­λοι τὴν δι­α­τρο­φή μας γι­ὰ μί­α ζω­ὴ μὲ ΥΓΕΙΑ δη­λα­δὴ ποι­κι­λί­α τρο­φῶν καὶ μι­κρὲς με­ρί­δες. Ἡ δι­α­τρο­φὴ εἶ­ναι μί­α συ­νή­θει­α, ποὺ συν­δέ­ε­ται ἄ­με­σα μὲ τὸν τύ­πο κά­θε ἀν­θρώ­που καὶ ἑ­πο­μέ­νως ἡ ἔκ­φρα­ση ποὺ λέ­γε­ται «εἴ­μα­στε ὅ­τι τρῶ­με» καὶ σὲ ἰ­α­τρι­κὸ ἐ­πί­πε­δο καὶ σὲ κοι­νω­νι­κο­ψυ­χο­λο­γι­κό, εἶ­ναι σω­στή.
     Ἄ­ρα οἱ ἐ­ρευ­νη­τὲς κα­τα­λή­γουν, ὅ­τι μί­α ἰ­σορ­ρο­πη­μέ­νη δι­α­τρο­φὴ σὲ συν­δυ­α­σμὸ μὲ τα­κτι­κὴ ἄ­σκη­ση εἶ­ναι ἡ κα­λύ­τε­ρη ἐ­πι­λο­γὴ γι­ὰ τοὺς πε­ρισ­σό­τε­ρους ἀν­θρώ­πους.
 Περιοδ. ‘Ὁ κό­σμος τῆς Ἑλ­λη­νί­δο­ς’
 

No comments:

Post a Comment