Saturday, July 16, 2011

Ἡ ἔξοδος ἀπό τό πρόγραμμα.

νθρωπος πού δέν γωνίζεται στήν ν Χριστ ζωή κανοποιε τό θρησκευτικό του συναίσθημα προσκολλημένος στόν τύπο, στόν νόμο, στό πρόγραμμα, στό σχέδιό του. Μέ ατόν τόν τρόπο ναπαύει τή συνείδησή του.

Στό Γεροντικό ναφέρεται ξς στορία : νας γέροντας επε στούς ποτακτικούς του νά πνε σέ γρυπνία. Τό δικό του θέλημα γινε να μέ τό θέλημα τν ποτακτικν. Λειτούργησε ψογα δυαδική σχέση, γέροντα-ποτακτικν. Πηγαίνοντας στήν γρυπνία, συνάντησαν ναν πληγωμένο διαβάτη. Τόν προσπέρασαν βιαστικά δικαιολογώντας τόν αυτό τους πώς πηγαίνουν σέ γρυπνία καί δέν πρέπει νά παρακούσουν τόν γέροντά τους. στερα πό λίγη ρα διέβη τόν διο δρόμο καί γέροντάς τους. Στενοχωρήθηκε πού ο ποτακτικοί του δέν δειξαν φροντίδα στόν δελφό. Τόν φορτώθηκε λοιπόν στούς μους καί κίνησε γιά τό πλησιέστερο χωριό. δρώτας του τρεχε ποτάμι. Ξαφνικά ρχισε νά νιώθει τό φορτίο πολύ λαφρύ, ν στή συνέχεια δέν ασθανόταν καθόλου τό βάρος του. Γύρισε πίσω νά δε τί συμβαίνει καί εδε μέ κπληξη ναν γγελο. γγελος το επε: «Μέ στειλε Θεός νά σέ πληροφορήσω τι ο δυό ποτακτικοί σου δέν εναι ξιοι τς βασιλείας Του διότι δέν χουν γάπη» (Εεργετινός, τόμ. Δ΄, θήνα 1988, σελ. 281-86).

ταν πολύ πικρή πάντηση το γγέλου στόν σιο γέροντα, διότι στόχησαν ο δυό ποτακτικοί του στήν τριαδική σχέση. Οσιαστικά, δέν γαποσαν οτε τόν γέροντά τους. Εχαν κολλήσει στόν τύπο κι καναν στεγνή πακοή. ν εχαν φτάσει στήν γάπη, θά γνώριζαν τό πνεμα το γέροντά τους καί δέν θά διαφοροσαν γιά τόν ρρωστο δελφό. "νυπακοή" τους ατή θά ταν ρεστή καί στόν γέροντά τους.

Μία γυναίκα πό τήν Κύπρο, πό γάπη γιά τήν οκογένειά της, κανε πράγματα πού τήν ταπείνωναν· συμμετεχε σέ λες τίς κοσμικές δραστηριότητες το συζύγου της χωρίς δια σωτερικά νά συγκατατίθεται σέ ατές. τσι, ν φαινομενικά διασκέδαζε μέ τόν ντρα της σέ νυχτερινά κέντρα, μέσα της φλεγόταν πό προσευχή. Θεός εδε τή θυσία της καί τήν γαθή της πρόθεση καί τελικά δήγησε τόν ντρα της στή μετάνοια, σωσε τήν οκογένειά της πό διαζύγιο καί ελόγησε τά παιδιά της.

Στό νοσοκομεο σπουδαος χειρουργός δύναται νά κάνει προσωρινή νυπακοή στόν σθενή καί νά ναβάλλει τήν προγραμματισμένη γχείρηση νόψει κάποιου κτακτου περιστατικο.

ερέας, πίσης, δέν μπορε νά χει ποτέ δικό του πρόγραμμα. νάλογα μέ τίς νάγκες τν νοριτν προσαρμόζει τούς ρυθμούς τς ζως του. Πηγαίνει, γιά παράδειγμα, στόν ναό γιά τήν κολουθία το σπερινο. Καθ' δόν συναντ ναν νορίτη πού τόν καθυστερε πέντε λεπτά, γιά νά το κμυστηρευτε τό πρόβλημα πού τόν πασχολε. Λαχανιασμένος, ξεκιν τόν σπερινό μέ πέντε λεπτά καθυστέρηση. Τί λέτε; Θεός θά χαρε θά λυπηθε μέ ατή τήν καθυστέρηση; Θεός χαίρεται νά χάνεις τό πρόγραμμά σου πό πόνο καί νδιαφέρον γιά τόν λλον, ν λυπται ταν χάνεις τό πρόγραμμά σου πό τεμπελιά καί ναισθησία.

ς μή βγάζουμε λοιπόν εκολα συμπεράσματα, κρίνοντας τίς νέργειες τν συνανθρώπων μας ταν δέ γνωρίζουμε τίς βαθύτερες προθέσεις τους. πόστολος Παλος εχε γαθή πρόθεση ταν δίωκε τούς Χριστιανούς. Κϊνητρό του ταν μεγάλη του γάπη στίς πατρικές παραδόσεις. Γι’ ατό μεταμόρφωσή του ταν λική, γενόμενος πόστολος τν θνν.

ρχιμ. ρσενίου Κωτσόπουλου, "κπλήξεις Χάριτος", θήνα 2010, σελ. 394-396.

No comments:

Post a Comment